Yenilik Partisi 100. Yılda Atatürk Cumhuriyeti Çalıştayı sonuç raporu açıklandı!

Yeni Türk Uygarlığı Projesini uygulamak istiyoruz


29 Ekim 2023 Tarihinde Yenilik Partisi tarafından yapılan 100. Yılda Atatürk Cumhuriyeti Çalıştayı sonuç raporu yayınlandı. Yenilik…

29 Ekim 2023 Tarihinde Yenilik Partisi tarafından yapılan 100. Yılda Atatürk Cumhuriyeti Çalıştayı sonuç raporu yayınlandı. Yenilik Partisi’nden yapılan açıklamada, “Bugün, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde uyardığı şartlar meydana gelmiştir. “Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!” Türk Milleti; Cumhuriyetin 100. Yılında, Atatürk’ün vasiyeti Türkiye Cumhuriyeti ve  Yeni Türk Uygarlığına sahip çıkacaktır. “Mevzubahis olan vatansa gerisi teferruattır” denildi.

Yılda Atatürk Cumhuriyeti Çalıştayı sonrasında yayınlanan sonuç raporunda, “Cumhuriyetin 100. Kuruluş yılında, ülkenin kuruluş değerlerine sahip çıkarak, Atatürk Cumhuriyeti’nin yeniden uygulamaya konması ve Çağdaş uygarlık seviyesine çıkması için planlı yönetim sistemine geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır.” ifadeleri yer aldı.
YENİLİK PARTİSİ 100. YILDA ATATÜRK VE CUMHURİYETİ GÜNDEME GETİRDİ

 


Yenilik Partisi Anayasa Çalıştayı sonuç raporu şöyle:

Çalıştayda söz alan katılımcılar aşağıdaki konuları gündeme getirmişlerdir.

Öztürk YILMAZ- Yenilik Partisi Genel Başkanı: Açış konuşmasında; Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet;

Halk egemenliğine dayanmaktadır.
Laiklik İlkesini esas almaktadır.
Bilim temelinde uygulamaları esas almaktadır.
Demokrasi ile özgür toplumu yaratmaktadır.
Diğer Cumhuriyetlerin bazıları Otokratik veya Teokratik yönetimlere evrilirken, Türkiye Cumhuriyeti Halk egemenliğinde, din ve vicdan hürriyetinin teminatı altında, bilimsel temelde çağdaş ve modern

dünyaya uyum sağlamaktadır. Bu durum demokrasinin olmazsa olmazı toplumun gelişmesini tetiklemiştir.

1938’de Atatürk’ten sonra süreç kesintiye uğramış, daha sonra karşı devrim ile ciddi tahribata maruz kalmıştır. Yenilik Partisi olarak, karşı devrim ile yıpranan, kesintiye uğrayan sürecin yeniden ihyası güçlendirilmesi amacıyla Yeni Türk Uygarlığı Projesini uygulamak istiyoruz.

Mustafa ACER- Yenilik Partisi Araştırma Kurulu Başkanı:
Uluslararası yönetim sistemleri; Kapitalizm ve diğer Liberal uygulamalar, Komünizm ve diğer Sosyalist sol uygulamalar, Şeriatçı dine dayalı uygulanmalar Türkiye Cumhuriyeti’nin esası olan Atatürkçü yönetim sistemi ile uyuşmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yerini alan Atatürk’ün İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık ve Atatürk’ün ortaya koyduğu Hedefler; Milli birlik, Ulusal bağımsızlık, Demokratik hukuk devleti, Milli dış politika, Bilim ışığında çalışma ve Çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek olarak tanımlamaktadır.

Bize ait olan Atatürk’ün Yönetim sistemi; Türkiye’de başarı ile uygulanmış ve 1923 – 1938 döneminde yıllık ortalama %7 kalkınma düzeyi elde ederek, başarılı olduğunu ispat etmiştir.

 


Atatürk Cumhuriyeti tarafından uygulanan Planlı Karma Ekonomi modeli; Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması, gelişmesi ve ileri gitmesi için tek çözüm yolu olduğunu ifade etmiştir.

Atatürk ulusal bağımsızlığı tarif ederken; “Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir” diyerek gerçek kurtuluşun kendi değerlerimize sahip çıkarak mümkün olacağını söylemektedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK Bağımsızlık önderidir Atatürk’ün düşünce yapısı ve uygulamaları o günün şartlarına uygun olduğu gibi günümüze ve geleceğe de uygundur. Atatürk’ün Bilimi önceleyen düşüncesi durumsaldır, durağan ve dogmatik değildir.

Atatürk’ün Yönetim modeli; Günün şartlarına uygun olarak, Atatürk İlke ve Hedefleri çerçevesinde değerlendirilerek uygulanması esasına dayanır. Atatürk; “Benim söylediklerim bilime uygun değilse benim söylediklerimi unutun, bilimi esas alın” demektedir.

Atatürk Cumhuriyeti; Demokratik Hukuk devletinde, dayanışmacı, bütünleştirici, kapsayıcı, kaynaştırıcı, özgürlükçü, halkçı, kamucu, paylaşımcı, alt kimlikleri araştırmayan, baskı ve
vesayete karşı bir yönetim sistemini kabul emektedir.

Bugün, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde uyardığı şartlar meydana gelmiştir.

“Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!”

Türk Milleti; Cumhuriyetin 100. Yılında, Atatürk’ün vasiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır.

“Mevzubahis olan vatansa gerisi teferruattır” diyerek yola çıkılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

M. Erkin İSLAM- Yenili Partisi Strateji Kurulu Başkanı:
Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı; Siyasal İslamcı Yönetim tarafından kutlanması için geniş

kapsamlı program yapılmadığı ve resepsiyon düzenlenmediği halde, Türk Milleti tarafından coşku ile kutlanmıştır. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, BOP eşbaşkanlığı görevinden ayrılmalı ve dış güçlere

hizmet etmekten vazgeçmelidir. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmaz ise hiçbir şey düzelmez.

Recep ULUYILDIZ- Kimya Mühendisi:
Atatürkçü olduğunu söyleyen asker ve sivil her kademeden yetililer, Atatürk İlkeleri ve eserlerine sahip çıkamadılar. Halkın “Tam bağımsız Türkiye” söylemleri marjinal olarak değerlendirildiği için dikkate alınmamış, Türkiye Cumhuriyeti dış müdahaleye açık hale gelmiştir.

 

Prof. Ali ERCAN- ADD Bilim Kurulu Başkanı:
Belçikalı düşünür Daniel DEMOLIN “Türkiye, Atatürk’ü Allah’a, geri kalan her şeyi de Atatürk’e borçlusun” diyor.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk döneminde gelişmişlikte ilk 10 ülke arasında yer alırken, bugün 200 ülke arasında 110. Sırada geri kalmış bir ülke durumuna gelmiştir.

Türk varlığı, Anadolu coğrafyasında 12 Bin yıldan beri vardır ve Anadolu Türklerin vatanıdır. Anadolu; Tarihte ilk defa Cenevizliler zamanında Türkiye diye anılmıştır.

Laiklik ile Kuran’da anlatıldığı gibi uygulama olması için Allah ile kul arasında aracı kaldırılmıştır. Halifelik, Cemaat ve Tarikatlar kapatılarak, Allah adına hüküm verme yetkisi Şeyhler, Şıhlar ve Hocalardan alınmıştır.

Grekçede Laikus, Halk demektir. İnançları ne olursa olsun toplumun birlikte yaşaması anlamına kullanılır.

Klerikus – Ruhban sınıfıdır. Grek Meclisinde Ruhban sınıfı bir araya gelmektedir. Bu Mecliste; Kadın, halk, çalışanlar yer almadığı için demokrasi olarak adlandırılamaz.

Arapçada Cumhur; yığın, topluluk demektir.

Anayasa ile toplumun bir arada yaşama iradesi kurallara bağlanmış olur. Anayasa; evlilik cüzdanı gibidir. Gerçek anlamda yasa değildir. Kurallar bütünüdür ve değişmez. Anayasa’nın ihlal edilmesi Anayasal bir devlet olma özelliğinden çıkmak, Evliliğin ihlal edilmesi gibi devlete ihanet anlamına gelir.

Atatürk; Anadolu’da yaşayan halk topluluğundan Türk Milleti’ni yaratmıştır
Dilimiz Türkçedir. Türkçe konuşanlar Türk’tür. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk denir. Türklük, kan meselesi değil, mensubiyet ve kapsayıcı olma konusudur.

Atatürk ortak dil, bayrak, vatan ve kültür birlikteliği sağlamak için ilk aşamada; Dil, Tarih, Coğrafya fakültesini ve Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumunu kurmuştur.

Önemli olan iç cephenin güçlü olmasıdır. İç cepheyi oluşturan 3 ana unsur; Millet, Meclis ve Ordu

birbirini tamamlayan güçlerdir. Egemen dış güçler, dışardan kullanılacak kuvvetle ülkenin

yıkılamayacağını gördükleri için iç cepheyi zaafa uğratmak ve dayanışmayı kaldırarak yıkmak için çaba sarf etmektedir. Atatürk Cumhuriyetini; Birlik ve beraberliğimizi kaybetmeden tam bir

dayanışma içerisinde sonsuza kadar yaşayacaktır.

Prof. Çetin GÖKSU- Mimar, Şehir planlama uzmanı:
Yeni Türk Uygarlığı projesinin uygulanması konusunda görüş ve önerilerini anlatmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Yeni Türk Uygarlığını kurmak, ülkenin geleceğine yön vermek için gerekli olduğunu ifade etmiştir.

Türk Milleti, Atatürk’ün önderliğinde “Halk Devrimini” gerçekleştirmiş ve “Türk Uygarlığını” başlatmıştır. Türk uygarlığı, kısa zamanda Türkiye’yi dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesine yükseltmiştir.

Amacın, Atatürk döneminde başlayan Türk Uygarlık hareketini devam ettirmek ve Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu ifade etmiştir.

Türk milleti, Atatürk döneminde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde Yeni Türk Uygarlık modelini uygulayacağını ve başarılı olacağını ifade etmiştir.

Türk milletinin yüksek bilinci, bitmez tükenmez azmi sayesinde, Yeni Türk Uygarlığı, “Geleceğin medeniyet ufkunda Güneş gibi doğacak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.”

 

Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşları “Yeni Türk Uygarlık modelini” uygulamak için, birlikte hareket etmeli ve Türk Milletinin hedeflerini gerçekleştirmelidir.

 

Tamer TİMUR- Sigortacı:
Türk İstiklal Hareketi temsilcisi olarak, Atatürk İlkelerinde Türkiye’nin geleceğine sahip çıkacağız. Birlikte hareket ettiğimiz geniş bir grubumuz var. Sizlerle birlikte aynı hedefe yürümeyi arzu ediyoruz.

Metin GENÇ- Atatürk Çizgisi Platformu Başkanı:
Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, toplum kalkınması ve üretime dönük tam bağımsız Kemalist Türkiye için mücadele ediyoruz.

Amaçlarımız aynı, birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

Ne ABD ne AB Tam bağımsız Kemalist Türkiye için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz.