USÛL İLMİNE ULAŞMAYI KOLAYLAŞTIRMA | FIKIH USÛLÜ HAKKINDA İNCELEMELER

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta
İslam, Hukuk, Siyaset
978-605-74000-2-4
320 Sayfa

İnsan, amellerini belli kaidelere binaen yapar. Müslümanların kaidesi ise şer’î hükümlerdir. Allahu Teâlâ’nın emir ve nehiyleri çerçevesinde bir hayat sürmek isteyen Müslüman üzerinde bu bir farziyettir. Bu da Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasulullah’ın kaynağı olduğu hükümlerin istinbat edilmesiyle ancak mümkündür. Allahu Teâlâ’nın mesuliyetini bütün Müslümanların üzerine yüklediği bu hüküm çıkarma mevzuu maalesef asırlar boyunca İslâmî Ümmet tarafından ihmal edilmiş ve Müslümanların ekseriyeti, müçtehid olmak yerine mukallid olmakla iktifa etmişlerdir.


Müslüman hayat yolunda yürürken, amellerini neye göre ve nasıl yapacağını bilmelidir. Bu bilme, tatbikattan yoksun bir bilme değildir; bilakis, tatbikata yönelik bir bilmedir. Yani bir şeyi tatbik etmek için öğrenir veya bir şey yapacaksa onu yapmadan önce bu mesele hakkındaki şer’î hükmü öğrenir. İşte buradaki bilme, böylesi bir ‘bilme’dir.


Bu hükmün bilinmesine, anlaşılmasına “fıkıh” denir. Her şeyin bir usulü olduğu gibi fıkhın da bir esası, usulü vardır. İşte bu kitap, “Usûl’ul-Fıkıh”ın esaslarını ortaya koyan nadide bir eserdir.


Bu büyük eserde; fıkıh usûlü ilminin meseleleri Hizb-ut Tahrir'in Emiri Şeyh Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta tarafından anlaşılması kolay bir formda ve sadelikte kaleme alındı…
Şer’î Hüküm ve İnsanın Fiilleri ile İlgili Hükümler,
Delil ve Delili Anlamak,
Kitab’ın ve Sünnet’in Bölümleri,
İçtihat ve İçtihadın Zarureti gibi konular ve daha fazlası bu eserde…

TESİR USÛLÜNDE KOLAYLIK VE BAKARA SURESİ TEFSİRİ
Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta
İslam, Hukuk, Siyaset
1. Cilt: 978-605-74000-1-7
340 Sayfa
2. Cilt: 978-605-74000-0-0
334 sayfa.
Kur’an-ı Kerim tefsirinde temel ilkeleri Bakara Suresi örnekliğinde açıklayan 2 ciltlik “Tefsir Usûlünde Kolaylık” Müçtehit Âlim Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta’nın kaleminden çıktı.
Tefsir usûlünün temellerini anlaşılır bir dille ortaya koyan bu kıymetli eseri Köklü Değişim Yayıncılık yayın dünyasına kazandırdı.
Eserde; Arap Dilinin önemi, Muhkem ve Mütaşebih konuları ile Şeyh’in tefsirde dayandığı metodu izah ediliyor ve ardından Bakara Suresi bu metoda binaen örnek tefsir olarak okuyucuya sunuluyor.

BİYOGRAFİ


Müellif, Usûlü Fıkh Âlimi ve Mühendis Atâ İbn-u Halîl İbnu Ahmed İbnu AbdulKadîr el-Hatîb Ebu’r-Raşta; künyesi Ebu Yasin’dir. Bilindiği kadarıyla H. 1362, M. 1943 yılında, Filistin’in el-Halîl bölgelerinden Ra’nâ adındaki küçük bir köyde, halkı dindarlığı ile meşhur mütedeyyin bir aile içerisinde doğmuştur. Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta, henüz küçük yaşta iken Filistin trajedisine; İngiltere’nin desteği ve Arap yöneticilerin ihaneti ile meydana gelen 1948’deki Yahudi işgaline tanık olmuş, bundan sonra da ailesi ile birlikte el-Halîl civarındaki mülteci kamplarına taşınmıştır.
İlk ve orta öğrenimini mülteci kampında tamamlamış, ardından 1959-1960 yılında el-Halîl’deki el-Huseyn bin Alî okulundan ilk lise diplomasını ve 1960-1961’de el-Kudsu’ş-Şerîf’teki el-İbrâhîmiyye okulundan genel lise diplomasını alarak lise öğrenimini tamamlamıştır.

Bundan sonra 1961-1962 eğitim yılında Kâhire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne girmiş ve oradan 1966 Yılında İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması almıştır. Mezuniyetinden sonra bazı Arap ülkelerinde mühendis olarak çalışmış bu süre zarfında inşaat mühendisliği çalışmaları alanında “Nicelikler Hesabının Çözümü ile Yapıların ve Yolların Kontrolü” isimli bir kitap kaleme almıştır.
1950’lerin ortasında orta öğrenimi sırasında Hizb-ut Tahrir’le tanışmış; bu sebeple de zalimlerin zindanlarında Allah yolunda birçok eziyete maruz kalmıştır. Hizb-ut Tahrir’in tüm idari teşkilatında yani sırasıyla dâris, üye, müşrif, mahalliye nakibi, vilayet meclisi üyesi, mutemed, resmî sözcü, emîrin bürosunda üyelik görevlerinde bulunmuş, 11 Safer-ul Hayr 1424, 13 Nisan 2003 tarihi itibarıyla da -merhum Şeyh Abdulkadim Zellum’un vefatıyla boşalan Hizb-ut Tahrir’in emîrliği görevini Allah’ın izniyle ve Allah’tan yükünü kaldırmada kendisine yardım etmesini niyaz ederek üstlenmiştir. Hâlen bu görevi yürüten Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta; zühdü, takvası, İslâm’a olan şiddetli sadakati, bağlılığı, kararlılığı ve ilmi ile bilinen celil bir âlimdir.
Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta’nın telif ettiği eserleri şunlardır:
1- Tefsir Usûlünde Kolaylık - Bakara Suresi Tefsiri (et-Teysîr fî Usûl-it Tefsîr – Sûrat-ul Bakara) [التيسير في أصول التفسير - سورة البقرة]
2- Usûl İlmine Ulaşmayı Kolaylaştırma - Fıkıh Usûlü Hakkında İncelemeler (et-Teysîr-ul Vusûl ile’l Usûl) [تيسير الوصول إلى الأصول]
Kitapçıklarından bazıları ise şunlardır:
a- Ekonomik Krizler - İslâm’ın Bakış Açısından Vakıası ve Çözümü [الأزمات الاقتصادية - واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر الإسلام]
b- Arap Yarımadası ile Körfez’de Yeni Haçlı Saldırısı [الغزوة الصليبية الجديدة في الجزيرة والخليج]
c- Sanayileşme Siyaseti ve Sınai Devletin İnşası [سياسة التصنيع وبناء الدولة صناعياً]