hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                            AİLE VE   DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler, Bir toplumun ortak kabulüyle benimsediği ve yaşattığı insana yakışan insanca olan, gerek ilahi kaynaklı gerek kültürel duyuş, düşünüş, davranış kalıpları, kuralların bütünüdür.

Dünya üzerindeki kültürel etkileşim, toplumsal değerler üzerinde değişime yol açmıştır. Bu durumda nesilden nesile aktarılan kültürel değerler, artık korunup yaşatılması için ekstra zaman ve emek harcanması gerekliliği doğurmuştur.

Değerler eğitimi söz konusu olduğunda aile önemini hala korumaktadır. Çocuklukta kazanılan tutum ve davranışlar, duyuş ve düşünüşler, moral değerleri bir binanın temeli gibi önem taşımaktadır.

İnsana yakışan insanca davranış geliştiren insanın kendisi zaten bir değerdir.  Ailenin işlevlerine baktığımızda;

Biyolojik işlevi,  neslin devamlılığını sağlar. Bu toplumsal insan kaynağına artı değer katar.

Psikolojik işlevi: Sıcak yuva oluşturma ve duygusal doyum sağlama işlevi, öz saygıyı geliştirme işlevi vardır .

Eğitim işlevi ise ailenin üyesi olan bireyi geliştirme işlevidir.

Dini işlevi, milli kültürü yaşatma ve kuşaktan kuşağa aktarma işlevi gibi ailenin daha pek çok işlevi bulunmaktadır.(1)

Çocuklarda kişilik gelişiminin %80’i 0-5 yaşına kadar tamamlandığı bilinmektedir. Bu dönem çocukların ailesiyle geçirdiği zaman ve yaş aralığıdır. Bu bağlamda ailenin sorumluluğu hiç bir zaman değişmeyecektir.

Bir çocuğun ailede kazandığı değerler, Tüm yaşamında ona yol gösterici olacağı gibi karşılaştığı olaylar ve olgular karşısında nasıl tutum sergileyeceğinin belirleyicisi olacaktır.

Ancak “Değer ve değerler eğitimi alanının; inanç, gelenek temelli yaklaşımların, toplumsal anlayışların ve ritüellerin bir alt unsuru haline gelebildiği ve farklı inanç ve düşünce kalıplarının ‘değer’ adı altında tabulaşmasına “(2) izin vermemek için bilimin ve bilimselliğin özellikle inanç sistemimizin öngördüğü şekilde ortak bir değerler bilinci yol gösterici olmalıdır.

Aile olmak çocuk yetiştirmek kutsal ve toplumsal fayda içerdiği için bir değerdir. Evlat ise yaratıcının emaneti, toplumun geleceğidir. Ailelerin eğitim işlevleri vardır. Bu bağlamda değerleri edinerek yaşayıp yaşatmak hususunda sorumlu davranmak zorunluluktur.

Uhrevi boyutuna baktığımızda peygamberimiz (s.a.v)’e göre, insanın ölümünden sonra sevabını devamlı kılacak olan  Sâlih evlattır. Böyle bir evlat, ölümlerinden sonra anne babasına kendisi dua ettiği gibi, başkalarının da dua etmesine vesile olan işler yapar.

      Selam ve saygılarımla

 

   (1) Ġ. Kır ( 2011 ). Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri.

   (2) AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016